Kampfgeschwader 77

Geschwaderkommodoren:

 • Oberst Heinrich Seywald, 1 May 1939 - 13 Sep 1939
 • GenMaj Wolf von Stutterheim, 14 Sep 1939 - 21 Mar 1940
 • Oberst Dr. Johann-Volkmar Fisser, 21 Mar 1940 - 31 May 1940
 • Obstlt Wolf von Stutterheim, 31 May 1940 - 15 Jun 1940
 • GenMaj Heinz-Hellmuth von Wühlisch, 21 Jun 1940 - 1 Aug 1940
 • Obstlt Johann Raithel, 1 Aug 1940 - 13 Mar 1942
 • Maj Arved Cruger, 13 Mar 1942 - 22 Mar 1942
 • Obstlt Hermann Schlüter, 23 Mar 1942 - 12 Feb 1943
 • Maj Wilhelm Stemmler, 12 Feb 1943 - Jul 1944

Stab:

Formed 1 May 1939 in Prague-Kbely from parts of A Stabs-Staffel existed from Apr 1940 - ?

Converted to Ju 88 LT bombers from Jul 1943.

Disbanded Jul 1944.

Airfields and Air Base Locations
Date Location Gruppe Aircraft Used
1 May 1939 - Oct 1939 Prague-Kbely   Do 17Z
Oct 1939 - Jun 1940 Düsseldorf   Do 17Z
Jun 1940 - Feb 1941 Laon   Do 17Z, Ju 88A
Feb 1941 - 9 Mar 1941 Reims   Ju 88A
9 Mar 1941 - Jun 1941 Juvincourt   Ju 88A
Jun 1941 - Jul 1941 Heiligenbeil   Ju 88A
Jul 1941 - Dec 1941 Dno   Ju 88A
Dec 1941 - Jan 1942 Giebelstadt   Ju 88A
Jan 1942 - 1 May 1942 Comiso   Ju 88A
1 May 1942 - 30 May 1942 Creil   Ju 88A
30 May 1942 - 30 Jun 1942 Rennes   Ju 88A
30 Jun 1942 - Dec 1942 Gerbini   Ju 88A
Dec 1942 - Jul 1943 Piacenza   Ju 88A
Jul 1943 - 3 Mar 1944 Konigsberg-Devau   Ju 88A
3 Mar 1944 - 10 Mar 1944 Neuhausen   Ju 88A
10 Mar 1944 - 26 Jun 1944 Orange-Caritat   Ju 88A
26 Jun 1944 - 20 Jul 1944 Salon   Ju 88A

 

I. Gruppe:

Gruppenkommandeure:

 • Maj Balcke, 1 May 1939 - 1940
 • ?
 • Hptm Joachim Pötter, ? - 25 Oct 1941
 • ?
 • Maj Ernst-Gunther von Scheliha,7 May 1942 - 1 Sep 1942
 • Maj Willi Sülter, ? - Jul 1944

Formed 1 May 1939 in Prague-Kbely from with:

Stab I./KG77 from Stab I./KG153

 

1./KG77 from 1./KG153
2./KG77 from 2./KG153
3./KG77 from 3./KG153

On 1 Sep 1942 redesignated with :

Stab I./KG77 became Stab I./KG6


2./KG77 became 2./KG6
3./KG77 became 3./KG6

Reformed 1 Sep 1942 in Catania from with:

Stab I./KG77 from Stab/KGr.606
1./KG77 from 1./KGr.606
2./KG77 from 2./KGr.606
3./KG77 from 3./KGr.606

Converted to Ju 88 LT bombers from Jul 1943.

In Jul 1944 renamed with :

Stab I./KG77 became Stab I./KG26
1./KG77 became 1./KG26
2./KG77 became 2./KG26
3./KG77 became 3./KG26

Airfields and Air Base Locations
Date Location Gruppe Aircraft Used
1 May 1939 - Oct 1939 Prague-Kbely   Do 17Z
Oct 1939 - Jun 1940 Werl   Do 17Z
Jun 1940 - Feb 1941 Laon   Do 17Z, Ju 88A
Feb 1941 - 9 Mar 1941 Reims   Ju 88A
9 Mar 1941 - 22 Mar 1941 Beauvais   Ju 88A
22 Mar 1941 - Jun 1941 Juvincourt   Ju 88A
Jun 1941 - Aug 1941 Jesau   Ju 88A
Aug 1941 - 12 Sep 1941 Dno   Ju 88A
12 Sep 1941 - 17 Sep 1941 Kuusiku Fl. Fü. Ostsee Ju 88A
17 Sep 1941 - Oct 1941 Dno   Ju 88A
17 Sep 1941 - Dec 1941 Siwerskaja   Ju 88A
Dec 1941 - Jan 1942 Giebelstadt   Ju 88A
Jan 1942 - Feb 1942 Heiligenbeil   Ju 88A
Feb 1942 - May 1942 Orscha-Süd   Ju 88A
May 1942 - Jun 1942 Charkow   Ju 88A
Jun 1942 - 1 Jul 1942 Kursk   Ju 88A
1 Jul 1942 - 1 Sep 1942 Creil   Ju 88A
1 Sep 1942 - Feb 1943 Catania   Ju 88A
Feb 1943 - Jul 1943 Piacenza   Ju 88A
Jul 1943 - Nov 1943 Grieslienen   Ju 88A
Nov 1943 - 18 Mar 1944 Prowehren   Ju 88A
10 Mar 1944 - 26 Jun 1944 Orange-Caritat   Ju 88A
26 Jun 1944 - 20 Jul 1944 Salon   Ju 88A

II. Gruppe:

Gruppenkommandeure:

 • Obstlt Augustin, 1 May 1939 - Nov 1939
 • Obstlt Karl Angerstein, 3 Nov 1939 - 8 Jan 1940
 • Maj Behrendt, 1940
 • Hptm Dietrich Peltz, 13 Mar 1941 - 30 Sep 1941
 • Hptm Heinrich Paepcke, Oct 1941 - 17 Oct 1942
 • ?
 • Hptm Eberhard Stüwe, ? - Jul 1944

Formed 1 May 1939 in Brünn from with:

Stab II./KG77 from Stab II./KG158
4./KG77 from 4./KG1585./KG77 from 5./KG158
6./KG77 from 6./KG158

Pathfinder unit from Jul 1943.

Stab, 5.-6./KG77 was disbanded Jul 1944, and 4./KG77 in Aug 1944.

Airfields and Air Base Locations
Date Location Gruppe Aircraft Used
1 May 1939 - Oct 1939 Brünn   Do 17Z
Oct 1939 - Jun 1940 Düsseldorf   Do 17Z
Jun 1940 - Oct 1940 Asch-Nord   Do 17Z, Ju 88A
Oct 1940 - Mar 1941 Reims   Ju 88A
Mar 1941 - Jun 1941 Beauvais   Ju 88A
Jun 1941 - Jul 1941 Wormditt   Ju 88A
Jul 1941 - Aug 1941 Tilsit   Ju 88A
Aug 1941 - Sep 1941 Dno   Ju 88A
Sep 1941 - Jan 1942 Ansbach   Ju 88A
Jan 1942 - 1 May 1942 Comiso   Ju 88A
1 May 1942 - 30 May 1942 Creil   Ju 88A
30 May 1942 - 30 Jun 1942 Rennes   Ju 88A
30 Jun 1942 - Dec 1942 Gerbini*   Ju 88A
Dec 1942 - Aug 1943 Piacenza   Ju 88A
Aug 1943 - Jan 1944 Barth   Ju 88A
Jan 1944 - 20 Jul 1944 Heiligenbeil**   Ju 88A/S

* parts at Iraklion on Oct 1942.

** 6./KG77 at Istres, 4 Jun 1944 - 18 Jul 1944

III. Gruppe:

Gruppenkommandeure:

 • Obstlt Wolf von Stutterheim, 1 May 1939 - 21 Sep 1939
 • Maj Walter Wadehn, 21 Sep 1939 - 15 Dec 1939
 • Maj Max Kless, Jan 1940 - 18 Sep 1940
 • Maj Handke, Sep 1940 - ?
 • Maj von Frankenberg, 1941
 • ?
 • Hptm Heinz Richter, ? - 2 Jun 1943
 • ?

Formed 1 May 1939 in Königgrätz from with:

Stab III./KG77 from Stab II./KG255
7./KG77 from 4./KG255
8./KG77 from 5./KG255
9./KG77 from 6./KG255

Converted to Ju 88 LT bombers from Jul 1943. Disbanded Jul 1944.

Airfields and Air Base Locations
Date Location Gruppe Aircraft Used
1 May 1939 - Oct 1939 Königgrätz   Do 17Z
Oct 1939 - Jun 1940 Düsseldorf   Do 17Z
Jun 1940 - Dec 1940 Laon   Do 17Z, Ju 88A
Dec 1940 - Jun 1941 Juvincourt   Ju 88A
Jun 1941 - Jul 1941 Heiligenbeil   Ju 88A
Jul 1941 - Dec 1941 Dno   Ju 88A
Dec 1941 - Jan 1942 Kitzingen   Ju 88A
Jan 1942 - 1 May 1942 Comiso   Ju 88A
1 May 1942 - 30 May 1942 Beauvais   Ju 88A
30 May 1942 - 30 Jun 1942 Vannes   Ju 88A
30 Jun 1942 - Oct 1942 Comiso*   Ju 88A
Oct 1942 - Dec 1942 Gerbini   Ju 88A
Dec 1942 - Jul 1943 Piacenza   Ju 88A
Jul 1943 - 10 Mar 1944 Wormditt   Ju 88A
10 Mar 1944 - 18 Mar 1944 Salon   Ju 88A
10 Mar 1944 - 20 Jul 1944 Orange-Caritat   Ju 88A

* parts at Tympakion, Aug 1942 - Sep 1942

IV. Gruppe:

Gruppenkommandeure:

 • ?
 • Maj Hans-Jörg Leutze, 30 Oct 1941 - 11 Jun 1943
 • Maj Peter Schnoor, 12 Jun 1943 - 6 Sep 1944

Formed Oct 1940 in Laon-Couvron as Erg.Sta./KG77. In Mar 1941 increased to Gruppe strength:

Stab IV./KG77 new
10./KG77 from Erg.Sta./KG77
11./KG77 new
12./KG77 new (Jun 1941)

Disbanded Jul 1944, except:

Stab IV./KG77 became Stab/Erg.KGr. LT
12./KG77 became 1./Erg.KGr. LT

Airfields and Air Base Locations
Date Location Gruppe Aircraft Used
Oct 1940 - ?.42 Laon-Couvron*   Ju 88A
?.42 - Nov 1942 Bourges*   Ju 88A
Nov 1942 - 27 May 1943 Montpellier   Ju 88A
28 May 1943 - Jul 1944 Gross-Schiemanen   Ju 88A

* Stab IV./KG77 possibly at Comiso for at short time during 1942.

* 11./KG77 at Laon-Couvron (Mar 1941 - ?.42) and Rennes (?.42 - Nov 1942)

 • Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen,
 • Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen,
 • Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen,
 • Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen,
 • Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen,
Visit our site for a tarot reading!

This webpage was updated 22nd April 2024

-xxx-